Comparteix:

Linies de recerca

El programa de doctorat TAEU és força ampli en quan a temàtica, dins l’àmbit de la tecnologia en arquitectura, edificació i urbanisme. Les línies de recerca s’estructuren, bàsicament, entorn a 4 grups de recerca als quals pertany la major part del professorat del programa. A continuació es presenten aquests grups, indicant el professorat del programa que pertany a cadascun.

DiCEA - Disseny i càlcul d'estructures arquitectòniques - 2021 SGR 00599

GICITED - Grup Interdiciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació - 2021 SGR 01405

SMArT - Sustainabilty and Metabolism in Architecture and Technology - 2021 SGR 00218

REARQ - Rehabilitació i Restauració Arquitectònica - 2021 SGR 01040

 

Altres grups amb participació puntual d’algun professor o professora del programa

TECTEX - Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil - 2021 SGR 01056

AiEM - Arquitectura, energia i medi ambient - 2021 SGR 00382

FORM+ - Grup de recerca FORM+ - 2021 SGR 01132